Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny AAP

Zasiłek rehabilitacyjny – Arbeidsavklaringspenger jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które ze względu na stan zdrowia mają ograniczone możliwości podjęcia pracy w stopniu większym niż 50%. Przyznawane jest ono z reguły po wykorzystaniu okresu chorobowegotrwającego dłużej niż 52 tygodnie. Zasiłek ten ma za zadanie zapewnić dochód osobie niezdolnej do pracy w okresie leczenia, rehabilitacji, działań rokujących poprawę stanu zdrowia.

Warunkiem ubiegania się o zasiłek jest członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych przez co najmniej 3 lata.

W celu złożenia wniosku, należy się najpierw zarejestrować na stronie Urzędu pracy i opieki społecznej – NAV, jako osoba poszukująca pracy. Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana wysyłać karty meldunkowe co 14 dni oraz przestrzegać planu aktywności opracowanego wspólnie z NAV. Zostaje on stworzony na podstawie możliwości realnych chorego, jego stanu zdrowia, CV oraz tzw. oświadczenia własnego. Jest to dokument wypełniany przez wnioskodawcę ukazujący stan faktyczny, możliwości oraz problemy związane z powrotem do pracy.

Kwota wypłaconego zasiłku wynosi 66% dochodu za ostatni rok bądź średniej z ostatnich 3 lat. Zarówno wyższa podstawa jak i posiadanie dzieci są brane pod uwagę przy wyliczeniu. Maksymalna podstawa wyliczenia nie może jednak przekroczyć 6G czyli 599 148 nok, kwota na dzień 01.05.2019.

Świadczenie jest przyznawane z reguły na okres nie przekraczający 3 lata, który może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 2 lata.

W takcie pobierania zasiłku można wrócić do pracy w czasie nie przekraczającym 60% i nadal pobierać zredukowane świadczenie. Istnieje możliwość porozumienia z NAV i podwyższenia górnego progu do 80% przez maksymalny okres 1 roku.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

o zasiłek rehabilitacyjny
AAP