Zasiłek macierzyński/tacierzyński

Zasiłek rodzicielski – Foreldrepenger ma za zadanie zabezpieczyć dochód rodzicom po urodzeniu dziecka lub jego adopcji w czasie gdy pozostają z nim w domu. Prawo do świadczenia może przysługiwać matce dziecka, ojcu bądź obojgu. Aby je nabyć należy spełnić określone warunki:

  • być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, czyli odprowadzać składki Trygdeavgift
  • posiadać dochód przez okres 6 miesięcy z ostatnich 10
  • dochód musi być równy/wyższy 1/2G czyli 49 929 nok, 1G jest to kwota bazowa – zmienna stosowana do różnego rodzaju wyliczeń w Norwegii, na dzień 01.05.2019 wynosi 99 858 nok

Okres pobierania zasiłku jest zależny od tego kto nabył prawo do świadczenia. Na tej podstawie można wyróżnić następujący podział:

  1. oboje rodzice nabyli prawo/matka ma wyłączne prawo – 49 tygodni przy pełnym pokryciu, 59 tygodni przy 80% kwoty pobieranej. Okres ten w przypadku gdy rodzi się/adoptuje kilkoro dzieci jednocześnie wynosi –bliźniacy 66 tygodni lub 80 tygodni, trójka i więcej 95 tygodni lub 115 tygodni.
  2. ojciec ma wyłączne prawo – 40 tygodni przy pełnym pokryciu, 50 tygodni przy 80% kwoty pobieranej. Okres ten w przypadku gdy rodzi się/adoptuje kilkoro dzieci jednocześnie wynosi –bliźniacy 57 tygodni lub 71 tygodni, troje i więcej 86 tygodni lub 106 tygodni.

Dodatkowym warunkiem otrzymania zasiłku przez ojca jest wymów aktywności matki dziecka. Należy przez to rozumieć sytuację w której wróciła do pracy, podjęła studia dzienne w pełnym wymiarze bądź jest poważnie chora co uniemożliwia jest sprawowanie opieki. Wówczas ojciec dziecka może wystąpić o przyznanie świadczenia po 6 tygodniu od dnia narodzin, również jeżeli matka dziecka mieszka na stałe w Polsce.

W sytuacji gdy oboje rodzice nabyli prawo do zasiłku, okresy opieki przypadające na każdego z nich są następujące (na dzień 01.03.2019):

  • 15 tygodni/19 tygodni dla matki dziecka, dodatkowo 3 tygodnie przed terminem (6 tygodni po urodzeniu jest zarezerwowane dla matki i nie może zostać przeniesione)
  • 15 tygodni/19 tygodni dla ojca dziecka
  • 16 tygodni/18 tygodni okresu wspólnego o którego podziale decydują rodzice wspólnie

Wniosek o przyznanie świadczenia matka dziecka może złożyć najwcześniej w 22 tygodniu ciąży, ojciec natomiast po narodzinach. Istnieje możliwość odroczenia pobierania zasiłku, jeżeli planuje się wcześniejszy powrót do pracy, wykorzystuje się urlop bądź jest się obłożnie chorym. Ojciec dziecka nie chcąc wykorzystywać okresu przypadającego dla niego zaraz po okresie wspólnym, musi wystąpić o odroczenie najpóźniej ostatniego dnia pobierania świadczenia przez matkę.

Kwota zasiłku jest wyliczana na podstawie dochodu uzyskanego zarówno z wykonywanej pracy jak i prowadzonej działalności gospodarczej oraz następujących świadczeń: sykepenger, dagpenger, pleiepenger, arbeidsavklaringspenger. Maksymalna podstawa wyliczenia zasiłku nie może jednak przekroczyć 6G czyli 599 148 nok, kwota na dzień 01.05.2019. Od pobieranego świadczenia naliczane jest Feriepenger w wysokości 10,2%, ale tylko za pierwsze 12 tygodni/15 tygodni okresu świadczenia.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wnioskach poniżej.

WNIOSEK

o zasiłek rodzicielski - macierzyński
Foreldrepenger

WNIOSEK

o zasiłek rodzicielski - tacierzyński
Foreldrepenger