Status Pendler

Prawo do odliczeń tzw. Statusu Pendlera przysługuje osobą, które nocują w miejscu innym niż własny dom/mieszkanie ze względu na wykonywaną pracę. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w życie z dniem 01.01.2019 roku, status taki przysługuje osobą przez okres 24 miesięcy od daty otrzymania pierwszego takiego odliczenia. W przypadku osób, które przed rokiem 2018 korzystały z takich odliczeń termin 24 miesięcy biegnie od dnia 01.01.2018 roku. Prawo przewiduje możliwość ponownego nabycia prawa do w/w odliczeń na kolejne 24 miesiące, jeżeli zmieniło się pracę co w rezultacie doprowadziło do przeprowadzki do innej gminy(komuny) w Norwegii.

Status pendler ze względu na charakter powiązania z miejscem stałego pobytu, można podzielić na dwa rodzaje:

 1. Familiependler jest to osoba posiadająca rodzinę w miejscu stałego zameldowania, którą odwiedza min. trzy razy w ciągu roku. Za członków rodziny w rozumieniu ustawy uważa się współmałżonka oraz dzieci do 21 roku życia. Pod pojęciem tym znajduje się również rodzeństwo, ale tylko w przypadku ponoszenia kosztów jego utrzymania. W/w osoby muszą mieć ten sam adres zameldowania co osoba ubiegająca się o odliczenia podatkowe.
  Prawo przewiduje uznanie za familipendler również osoby, które nie ukończyły 22 roku życia, a mają stały meldunek z rodzicami. Wymogiem skorzystania ze statusu jest odwiedzanie ich co siedem tygodni. Należy pamiętać, iż w takiej sytuacji pomimo statusu pendlera nie przysługuje odliczenie kosztów mieszkania w Norwegii.
 2. Enslig pendler jest to osoba samotna mająca stałe zameldowanie w miejscu innym niż wykonywana praca. Warunkiem skorzystania z tych odliczeń jest wymóg podróży do miejsca meldunku co trzy tygodnie, ponadto mieszkanie musi mieć dostęp do bieżącej wody i kanalizacji, a metraż mieszkania musi przekraczać 30 m², a w przypadku gdy są tam zameldowani inni ludzie muszą oni mieć do dyspozycji dodatkowe 20 m² na osobę. Dodatkowo mieszkanie, w którym się mieszka w miejscu pracy nie może przekraczać 30 m² na osobę, w przypadku większej ilości osób 20m² na każdą kolejną. Od wymogu podróży co trzy tygodnie urząd skarbowy może zrobić wyjątek jeżeli jest to uzasadnione sytuacją zdrowotną, ekonomiczną lub warunkami pracy, które uniemożliwiają tak częste wyjazdy.

Osoby korzystające ze statusu pendlera mają prawo do skorzystania z następujących odliczeń podatkowych:

 • odpisy za podróże od miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca zamieszkania w kraju ojczystym według stawki za kilometr
 • odpisy za podróże od miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy według stawki za kilometr
 • poniesione koszty przepraw promów, bramek, mostów
 • poniesione koszty zakwaterowania w Norwegii na co składają się czynsz, prąd oraz ewentualnie koszty opłat komunalnych
 • diety za każdy dzień spędzony poza miejscem stałego meldunku, stawki diet są zróżnicowane i zależne od warunków mieszkalnych w Norwegii, na dzień 01.01.2019 diety nie przysługują osobą które mają możliwość przyrządzania posiłków w miejscu zamieszkania
 • odsetki od kredytów uzyskanych zarówno w Norwegii oraz innych krajach w tym Polski
 • koszty żłobka, przedszkola, świetlicy, opiekunki – dotyczy dzieci do 12 lat
 • ponadto przysługują dodatkowe odliczenia podatkowe przewidziane dla wszystkich podatników min. koszty składek na związki zawodowe czy odpisy datków dla organizacji charytatywnych

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wnioskach poniżej.

WNIOSEK

o prawo do odliczeń tzw. statusu Pendlera
dla rodzin

WNIOSEK

o prawo do odliczeń tzw. statusu Pendlera
dla samotnych