Rozliczenie zwykłe

Osoby mieszkające na stałe w Norwegii bądź nie mogące skorzystać z odliczeń standardfradrag 10% czy statusu pendlera, moją prawo do odliczeń przysługujących wszystkim podatnikom. Najpopularniejszymi odliczeniami są:

 • odpisy za podróże od miejsca zamieszkania do miejsca pracy według stawki za kilometr
 • odsetki od kredytów uzyskanych zarówno w Norwegii oraz innych krajach w tym Polski
 • koszty żłobka, przedszkola, świetlicy, opiekunki – dotyczy dzieci do 12 lat
 • odpis dla samotnych rodziców pobierających rozszerzony zasiłek rodzinny – Barnetrygd
 • prawnie przewidziana część kosztów składek na związki zawodowe
 • odpisy datków dla organizacji charytatywnych 
 • odpis składek na mieszkaniowy program oszczędnościowy – BSU
 • wpłaty na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny w stosunku pracy
 • wydatki na adwokata, jeżeli są one związane z zabezpieczeniem, utrzymaniem lub nabyciem dochodu podlegającego opodatkowaniu
 • koszty uzyskania przychodu – Minstefradrag
 • podstawowe odliczenie przyznawane wszystkim podatnikom – Personfradrag

Lista wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku poniżej.

WNIOSEK

rozliczenie zwykłe